Gezwollen voelsprieten voelen niets denk ik, behalve als je ze in het stopcontact steekt dan voel je je licht dan gloei je lang na. Klinische Psychologie umfasst die Erforschung, Dia-gnostik und Therapie der Gesamtheit psychischer Stö-rungen bei Menschen aller Altersstufen. Kennis over klinische psychologie begint bij kennis over belangrijke klinische theorieën. Mensen maken in hun leven immers tal van gebeurtenissen mee die voor kortere of langere tijd leed veroorzaken. De postmasteropleiding tot klinisch psycholoog duurt daarna nog eens twee jaar. En het is evenmin normaal om als moeder steeds te denken dat je kind misschien wel onder een auto zal komen wanneer het even niet in de buurt is, om als echtgenoot je vrouw veelvuldig de huid vol te schelden en te slaan, en als student je vrijwel volledig te onttrekken aan contacten met andere studenten. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die sinds de vorige druk heeft plaatsgevonden, is de komst van de nieuwe editie van het classificatiesysteem: de DSM-5 (APA, 203; Nederlandse vertaling: 204). Inhoud Ten geleide 1 1 Cognitieve verwerking en psychopathologie: theorie en onderzoek 3 Filip Raes, Merel Kindt, Arnoud Arntz 1.1 Inleiding 3 1.2 Cognitieve psychologie 4 1.3 Cognitieve theorie van psychopathologie: Nederlandse samenvatting 1. Der Stoff ist didaktisch hervorragend aufbereitet (veranschaulicht durch zahlreiche Fallbeispiele und Studien) und die Prüfungsrelevanz steht im Mittelpunkt (Prüfungsfragen; Glossar der wichtigsten Fachbegriffe). TABEL. Het gedrag is ontremd, zoals bij de timide en altijd vriendelijke man die ineens een kennis aanvliegt en het interieur van diens huis volledig vernielt. Tweede druk, Leven met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties, Psychodiagnostiek. Heidelberg: Springer. Wie depressief is, voelt zich ellendig, leeg en futloos. Wat is classificeren? Negatief zelfbeeld. Deze afwijkingen van wat normaal is binnen sociale relaties, hebben vaak weer invloed op het gedrag, de gedachten en belevingen binnen het individu. Omslagontwerp: Cees Brake bno, Enschede Uitgegeven door De Tijdstroom uitgeverij bv, Postbus, Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie Volume: 37 , Issue: 3 , pp. H. Fuchs S.J.M. Met medewerking van: Arnoud Arntz, Yannick Boddez, Theo K. Bouman, Jan van den Bout, Farid Chakhssi, Maaike Cima, Nel Draijer, Richard van … Probleemgedrag versus psychiatrie. Opvallend gedrag dat wenselijk wordt geacht en alleen in statistische zin afwijkt (bijvoorbeeld heel goed kunnen toneelspelen), zal niet snel als pathologisch worden beoordeeld (zie verder subparagraaf.3. 21 OVER KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN ABNORMAAL GEDRAG 9 De opleiding tot psychiater wordt voorafgegaan door een algemene opleiding geneeskunde. en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren, Fiscale Jaarrekening. W.M.J. Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie, Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer. Denn dieses Buch ist inhaltlich und optisch top: Der Inhalt stammt von einem Spitzenteam namhafter klinischer Das Lehrbuch Klinische Psychologie - DER Einstieg in das beliebteste Fachgebiet der Psychologie! Het terrein van de klinische psychologie 6.2 Aspecten van abnormaal gedrag 9.3 Normaal en abnormaal: waar ligt de grens? 1 Klinische psychologie Theorieën en psychopathologie Henk T. van der Molen, Ellin Simon, Jacques van Lankveld (red.) Theoretische Grundlagen psychologischer Interventionen 3 (Ring-VO) 4 ECTS Paradigmen der Klinischen Psychologie (VO) 3 ECTS 3 ECTS Individuum und Gesellschaft. Bovendien heeft hij nergens meer plezier in en voelt zich nog beroerder als hij denkt aan de volgende dag, die naar zijn stellige overtuiging weer even grijs en grauw zal zijn als de voorgaande dagen. Studienplan Übersicht 1. Wil men van abnormaliteit kunnen spreken, dan moet echter ten minste één van die aspecten zich voordoen. Laurence Claes De Tijdstroom, Utrecht De Tijdstroom uitgeverij, 2014 Omslagontwerp: Cees. Denn dieses Buch ist inhaltlich und optisch top: Der Inhalt stammt … Neuzugang im Team. Verkleij. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie Volume: 37 , Issue: 3 , pp. Datzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld strijden voor de acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving. Het neuropsychische model van psychose Wanneer welke diagnostiek? Klinisch psychologen treffen we echter in alle sectoren van de gezondheidszorg aan. 14 2 Deel gaat over de klinische psychologie en de verschillende theoretische referentiekaders. Van abnormaliteit wordt dan gesproken bij extreem lage of extreem hoge scores op schalen waarmee deze eigenschappen betrouwbaar en valide worden gemeten (zie figuur. Normalität, Psychotherapie als Teil eines multimodalen Behandlungskonzepts, Internetbasierte Psychotherapie und E-Mental-Health, Concerning the Rationale of Diagnostic Testing. To use this website, you must agree to our, Inhoud. Ten slotte is er een website ontwikkeld met verdiepende en aanvullende informatie. Een steeds grotere groep van psychologen is bijvoorbeeld werkzaam in de generalistische basis-ggz (Landelijk Platform GGZ, 202), dat wil zeggen dat zij naast of met de huisarts ingezet kunnen worden voor hulp bij psychische problematiek. Cilia Witteman, dr. Paul van der Heijden en prof.dr. Die afwijkingen kunnen afzonderlijk optreden, maar in veel gevallen is er sprake van een combinatie van afwijkingen op deze drie gebieden. In de tweede plaats zijn er situaties waarin de toeschouwer de oorzaak of aanleiding van het gedrag dat hij waarneemt, niet kent en op dat moment ook niet kan achterhalen. Wie bestolen is en de dader in de kraag probeert te vatten, mag tierend over straat lopen, ook al is dat zonder jas. We geven vier voorbeelden van de definities van klinische psychologie: Het gebied van de psychologie dat zich bezighoudt met afwijkend, slecht-aangepast en abnormaal menselijk gedrag. Derde druk, 3 Klinische psychologie Theorieën en psychopathologie Henk T. van der Molen, Ellin Simon, Jacques van Lankveld (red.) You can request the full-text of this chapter directly from the authors on ResearchGate. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Het ongemakkelijke gevoel dat kan ontstaan door dergelijke overtredingen van impliciete regels voor gepast gedrag ( echtelijke ruzies moet je thuis maar uitvechten, slapen doe je in een bed ) vergroot de kans dat de toeschouwer deze gedragingen abnormaal vindt. Dankwoord De verschillende hoofdstukken in dit boek zijn door experts op de desbetreffende terreinen geschreven. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. In de eerste plaats zijn dat situaties waarin de regels die gewoonlijk het gedrag van een persoon sturen, 23 OVER KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN ABNORMAAL GEDRAG 2 plotseling niet meer werkzaam zijn. Klinische Leerlijn (only available to students who speak Dutch sufficiently) * 3 varianten: Klinische psychologie; Klinische Neuropsychologie; Kinderen en Adolescenten. Vele, statistisch uitzonderlijke, gedragingen of eigenschappen zijn helemaal niet pathologisch. 25 OVER KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN ABNORMAAL GEDRAG 23 In de definitie van psychische stoornissen van de APA ligt de nadruk op de nadelige gevolgen die een gedrags- of psychologisch syndroom (dat wil zeggen: een groep van samenhangende symptomen) voor de betrokkene kan hebben. Tot de toepassingsgerichte disciplines behoren de klinische psychologie (al dan niet in combinatie met de gezondheidspsychologie), de arbeids- en organisatiepsychologie en de onderwijspsychologie (zie tabel.). Ontwikkelingsstoornissen Dimence, Ik ben oké. Het gaat daarbij dan met name om afwijkingen die lastig zijn voor de persoon zelf of voor zijn omgeving. Hautzinger Klinische Psychologie EinLehrbuch 8., neuausgestatteteAuflage MitOnline-Materialien 214pv_Tit_d_xpress6_mac 23.06.2016 13:46 Uhr Seite III Het statistisch model: normaalverdeling van intelligentie Aantal personen Diep Retardatie Ernstig Matig Benedengemiddeld Zwakbegaafd Mild Normaal gemiddeld Bovengemiddeld Hoog Zeer hoog I.Q Als het gaat om eigenschappen die inderdaad ongeveer normaal verdeeld zijn over de bevolking, biedt het statistisch model aanknopingspunten om de vraag naar (ab)normaliteit te beantwoorden. Tweede druk, Leven met ADHD. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Heslinga Drs. De definitie van psychische stoornissen van de American Psychiatric Association wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven. Indeling van dit boek Dit boek bestaat uit drie delen. NeuigkeitenAlle. Door hun algemene psychologische vorming, waarin een duidelijk accent ligt op de verwerving van vaardigheid in het verrichten van empirisch onderzoek, zijn klinisch psychologen in methodologisch opzicht vaak beter onderlegd dan psychiaters. H. Fuchs S.J.M. Van deze impliciete regels door Scheff (966) restregels genoemd wordt men zich vaak pas bewust als iemand ze overschrijdt. De meeste klinisch psychologen aanvaarden de APA-definitie van mentale stoornissen. Daar zit een groot stuk nieuwsgierigheid bij; nieuwsgierigheid naar de oorzaken van problematisch gedrag en de motivatie om uit te zoeken hoe je … Bij klinische psychologie is de voornaamste aantrekkingskracht het iets kunnen betekenen voor andere mensen. Wanneer die enorme prestaties echter problemen met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat hoogbegaafde jongeren veelvuldig worden gepest en daardoor in een sociaal isolement geraken, dan is dat wel weer een aandachtsgebied voor de klinische psychologie. Daarnaast zijn de auteurs erin geslaagd de inhoud van het boek op een volledige, maar meer kernachtige manier dan voorheen, over het voetlicht te brengen. Wie er bijvoorbeeld van overtuigd is dat hij Napoleon is, kan zich daar (tijdelijk) heel prettig bij voelen. Waar de vorige druk van het huidige boek gebaseerd was op de DSM-IV-TR, is de huidige versie gebaseerd op, 12 0 de DSM-5. No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. In plaats van termen als een schizofreen of een alcoholist worden daarom (weliswaar meer omslachtige) aanduidingen gebruikt als een individu met schizofrenie en iemand met een stoornis in alcoholgebruik. Hoofdredactie Prof. dr. G.C.M. Boom Hulpboek. Of gedrag opvalt, is in belangrijke mate afhankelijk van hoe vaak dat gedrag voorkomt (of verondersteld wordt voor te komen). De DSM-5-classificatie van stemmingsstoornissen Depressieve-stemmingsstoornissen Bipolaire-stemmingsstoornissen Restcategorieën en nadere omschrijvingen van stemmingsstoornissen Assessment Epidemiologie en comorbiditeit Theoretische visies op depressieve stoornissen en manie Behandeling 227 Samenvatting Angststoornissen 237 Colin van der Heiden 3. Deze auteurs geven als voorbeeld de zogenoemde genderidentiteitsstoornis, een stoornis waarbij mensen het gevoel hebben dat zij als man of als vrouw in een verkeerd lichaam zitten (zie paragraaf 9.2). Horst, Fiscale Jaarrekening. of spraakzaamheid ( Jongens, laten we Kees mijden, want hij kletst je de oren van de kop! ) Hoe meer van deze factoren aanwezig zijn en hoe duidelijker zij op de voorgrond treden, hoe eensgezinder mensen zullen zijn in hun beoordeling van dat gedrag in termen van normaal of abnormaal. Systeembenadering De algemene systeemtheorie: enkele basisbegrippen De communicatietheoretische benadering De structurele benadering Integratieve benaderingen Ontwikkelingen in theorie, praktijk en onderzoek 38 Samenvatting 40 8 Het nut van theorie 43 Jannes Eshuis 8. Die Optik ist preisgekrönt: Das Werk wurde von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten Bücher des Jahres ausgezeichnet. Klinische Psychologie & Psychotherapie (Lehrbuch mit Online-Materialien) (ISBN 978-3-642-13017-5) bestellen. Het achterhalen van de waarheid Spiegelen aan de natuurwetenschappen Een eigen dynamiek voor de psychologie Theorie in de praktijk 50 Samenvatting 5, 7 DEEL 2 Classificatie en diagnostiek 55 9 Classificatie 57 Theo K. Bouman 9. Wijzigingen ten opzichte van eerdere edities Het huidige boek is de derde druk van Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie. Barkmann, C., Otto, C., Meyrose ... Professur für Klinische Psychologie Univ.-Prof. Dr. Yvonne Nestoriuc Holstenhofweg 85 22043 Hamburg (040) 65412976 . Ook de chaotische en bizar aandoende gedachtegang van mensen die een psychose doormaken (zie casus. en figuur.2). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 41 (3), 165a-165r Download (PDF) 2001. It was readily understood that the diagnostic enterprise was an indispensable part of the functioning of the clinical psychologist. Drs. Denk bijvoorbeeld aan verslavingsproblemen en angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen. Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk: Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede, Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede, Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff, Leven met ADHD Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe men met het, opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff, 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave, Wijzigingen Nevid, Psychiatrie, een inleiding, 9e editie ten opzichte van de vorige (8 e ) editie Algemeen Door de gewijzigde classificatie van psychische stoornissen in de DSM-5 heeft ook de volgorde, Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Diagnostiek en behandeling P.M.G. J.P.M. En daarmee ook wat wij als abnormaal gedrag beschouwen. Ten derde moet het afwijkende gedrag niet voortkomen uit een persoonlijk conflict tussen het individu en de maatschappij, aldus de definitie van de American Psychiatric Association. Uploaded by Maria Osswald 0 at 2017-07-26. Als je het voelt komen kun je beter in je hand bijten dan je hand uitsteken. Opvallend of onconventioneel gedrag mag dan afwijkend of zeldzaam zijn, het hoeft nog niet als gestoord te worden beoordeeld. Deze handelingen zijn zo in strijd met het gangbare gedrag van de man, dat het oordeel abnormaal snel is geveld. AUTISMESPECTRUMSTOORNIS interdisciplinair basisboek ISBN 978-90-368-2041-7 ISBN 978-90-368-2042-4 (ebook) DOI 10.1007/978-90-368-2042-4, Congres Simea 7 april 2017 voorstellen Pro Persona- de Riethorst; afdeling doven en slechthorenden Alma Gerritsen Maatschappelijk werker en beleidsadviseur afdeling doven en slechthorenden de Riethorst. Met afwijkingen van de norm in gunstige zin houden klinisch psychologen zich doorgaans niet bezig. Alleen als mensen opvallend of non-conformistisch gedrag ook sociaal onwenselijk achten, zijn zij geneigd dat gedrag pathologisch te vinden. Het doel van dit boek is een inleiding te geven in het brede vakgebied van de klinische psychologie. Zo wijzen dezelfde auteurs erop dat in de Verenigde Staten een op de vijf mensen in de loop van hun leven met een stemmingsstoornis te maken krijgt en een op de zes met problemen met het gebruik van alcohol of andere middelen (in Nederland worden voor deze stoornissen vergelijkbare prevalentiecijfers gevonden, zie Veerbeek, Knispel & Nuijen, 202). In de eerste plaats kan het gaan om aspecten van de individuele persoon. auf das Erleben und Verhalten wissenschaftlich … U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding), Neem de regie over je depressie Dit boek, Neem de regie over je depressie. Psychische stoornissen worden gedefinieerd door clusters van disfunctionele gedragingen, die samengaan met persoonlijk lijden, of met een verslechtering van het functioneren, bijvoorbeeld in het werk of in persoonlijke relaties. Iemand die zelf met een keurig gekapt hoofd en onberispelijke kleding door het leven gaat, zal een ander met een groen geverfde warrige haardos en piercings door neus en wenkbrauw wellicht met enige afkeuring bezien. Naar een multidisciplinaire benadering, Jaarrekening. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors. kijken, bij 90 of bij 80? Het statistisch model is hiervoor niet toereikend omdat de desbetreffende eigenschap (de mate waarin iemand zich in het eigen lichaam thuis voelt) absoluut niet normaal verdeeld is. Spinhoven Dr. T.K. W.J. B.A. schaalrekenen. Website Bij deze editie van Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie hoort een website: Op deze website is zeer veel digitaal studiemateriaal te vinden, zoals flitscollege s over de klinische stoornissen, opdrachten bij ieder hoofdstuk, een begrippentrainer en ruim 500 toetsvragen voor studenten. PDF Formatted 8.5 x all pages,EPub Reformatted especially for book readers, Mobi For Kindle which was converted from the EPub file, Word, The original source document. Die erste Auflage wurde in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Lehrbücher dieses Fachs. De voorbeelden geven ook een eerste indruk van de problemen die het onderwerp vormen van de klinische psychologie. Summaries. van Tulder Prof. dr. B.W. In de DSM-5 (APA, 204) wordt nadrukkelijk gesteld dat het systeem geen mensen classificeert, maar stoornissen die mensen hebben. 24 22 DEEL KLINISCHE THEORIEËN EN THEORETISCHE REFERENTIEKADERS gaan zij niet vlak naast de enige andere persoon in een verder lege wachtruimte zitten, maar kiezen zij een andere zitplaats op grotere afstand. Schnelle Lieferung, auch auf Rechnung - lehmanns.de Institut für Psychologie Klinische Psychologie - Ätiologie Schriftliche Arbeit für die wissenschaftliche Übung Z4- Anwendungen der Psychologie (Arbeitsgruppe Klinische Psychologie) Leitung: PD Dr. Ina Grau Wintersemester 2009/10 vorgelegt von : Daniela Sandfort Nussbaumer Winkel 6 51467 Bergisch Gladbach daniela.sandfort@netcologne.de 1 Klinische psychologie Theorieën en psychopathologie Henk T. van der Molen, Ellin Simon, Jacques van Lankveld (red.) De klinisch psycholoog versus de psychiater Voor de buitenstaander is het verschil tussen het beroep van klinisch psycholoog en dat van psychiater vaak niet zo helder. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen, Cursus Begeleiden bij psychiatrische aandoeningen Deel 1 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Angela van der Haar Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten. 7 Het overtreden van morele normen Mensen beoordelen niet alleen of het gedrag van anderen gangbaar of passend is in een specifieke situatie, maar vellen dikwijls ook een moreel oordeel over dat gedrag. In Nederland duurt op dit moment (205) de academische opleiding psychologie vier jaar. Posttraumatische-stressstoornis Acute-stressstoornis Aanpassingsstoornis Assessment van posttraumatische stress Epidemiologie en risicofactoren Theorieën over het ontstaan en voortbestaan van verwerkingsstoornissen Behandeling 450 Samenvatting Dissociatieve stoornissen 455 Richard van Dyck en Nel Draijer 22. Zijn/haar stage dient gepresteerd te worden op een andere dienst dan de huidige werkplek. Zo worden in de tijd beperkte rouwreacties na het overlijden van een dierbare niet als een psychische stoornis beschouwd. Food plating with facial patterns influences appetite and event-related brain potentials, Motivation and Emotion. pdf laden 221 KB. Persoonlijkheidspsychologen bestuderen de verschillen tussen mensen op het gebied van capaciteiten en eigenschappen in het algemeen. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de, Leven met angst voor ernstige ziektes Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op, Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers, Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1, Boekhouden geboekstaafd Drs. Want wanneer is gedrag te beschouwen als pathologisch, en in welke gevallen kan het worden opgevat als een variatie op normaal gedrag? (Reber, 2004, p. 33) The field of clinical psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and alleviate maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human adaptation, adjustment, and personal development. Beschrijving Prevalentie Beloop Verklaringsmodellen Diagnostiek Behandeling 304 Samenvatting 32 6 Slapen en waken en slaapstoornissen 35 Gerard A. Kerkhof 6. Hoewel de DSM-5, het classificatiesysteem van de APA, is gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat het mogelijk is psychisch gezonde mensen te onderscheiden van degenen met een psychische stoornis, erkent ook de APA dat geen enkele definitie het begrip mentale stoornis duidelijk afba-, 26 24 DEEL KLINISCHE THEORIEËN EN THEORETISCHE REFERENTIEKADERS kent. Dat is niet zo verwonderlijk, want gedrag, gedachten en gevoelens hangen dikwijls met elkaar samen. Braber CCD Uitgevers Arnhem 2015 N.S. van Tulder Prof. dr. B.W. Zo is het in sommige Afrikaanse culturen niet ongewoon om in de periode van rouw na het overlijden van een naaste tegen de overledene te spreken of deze zelfs te zien of te horen. Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Dabei steht die Prüfungsrelevanz des Stoffes im Mittelpunkt (Prüfungsfragen; Glossar der wichtigsten Fachbegriffe). aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. Het boek is geschreven voor (beginnende) studenten aan wo- en hbo-instellingen, die in hun latere beroepsuitoefening met dergelijke problemen en stoornissen te maken kunnen krijgen. Doch das Buch bietet noch mehr: Eine Begleitwebsite enthält interaktive Lerntools für Studierende und Lehrmaterialien für Dozenten. Daarna gaan we in op een belangrijke vraag waarmee klinisch psychologen veelvuldig worden geconfronteerd: wat is normaal en wat is abnormaal?